ประเภทของรายวิชา

หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรเก่า) 
 01169511เทคโนโลยีและการศึกษาร่วมสมัย (Edcational Technology and Comtemporary) รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์
 01169522 การผลิตสื่อวัสดุและภาพนิ่งทางการศึกษา (Graphic and Still Picture in Education Media Production) รศ.จงกล แก่นเพิ่มรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 01169572 การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction Program Design and Development) ผศ.ดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง , ผศ.ดร.ศศิฉาย ธนะมัย
 01169572 การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction Program Design and Development) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์บทคัดย่อ
 01169573 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษา (Computer Network and Internet for Education) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 01169592 การประเมินโครงการทางเทคโนโลยีการศึกษา (Educational in Educational Technology) รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 01169611 แนวโน้มและประเด็นปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา (Trend and Issues in Educational Technology) ผศ.นต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 01169614 เทคโนโลยีการศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Educational Technology and Humanresource Development) รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้บทคัดย่อ
 01169623 การออกแบบสื่อประสมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Multimedia Design and Computer Technology) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์บทคัดย่อ
 01169651 การบริหารและการจัดการองค์การทางเทคโนโลยีการศึกษา (Administration and Management in Educational Technology) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์บทคัดย่อ
หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรใหม่) 
 01169325 การผลิตภาพถ่ายเบื้องต้นทางศึกษา (introduction to Educational Photographic Production)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 01169521-59-2 การออกแบบและการพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการสอนโดยคอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Courseware Design and Development for Computer-based Instruction) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ (ภาคพิเศษ)บทคัดย่อ
 01169528 การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน (Instructional System Design and Development.Technology) ผศ.ดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง (ภาคปกติ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 01169528 เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน (Instructional System Design and Development.Technology) ผศ.ดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง (ภาคพิเศษ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 01169529-59-2S การออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน (Instructional Media Design & Development) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ ภาคพิเศษ
 01169529-59-1R การออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน (Instructional Media Design & Development) ผศ.ดร.ณัฐพล รำไพ รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ และ ภาคปกติรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 01169551 การจัดระบบงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 01169691-59-2R ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาบทคัดย่อ
 01169697 สัมมนา 1 (Seminar I) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 01169697 สัมมนา II (Seminar II) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 01169697 สัมมนา III (Seminar III) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 01169698 ปัญหาพิเศษ (Special Problem) รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์ , รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ , รศ.ดร.สุรชัย ประเสริฐสรวย , ผศ.นต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์ , ผศ.ศศิฉาย ธนะมัยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 01170511 ทฤษฎีองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Organization Theory and Human Resource Development) รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 01170511 ทฤษฏีองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 01170513 เทคนิคและกระบวนการฝึกอบรม (Training Technique and Process) รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์บทคัดย่อ
 01171511 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer in Education) ผศ.ดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 01171521 การออกแบบและการพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการสอนโดยคอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Courseware Design and Development for Computer-based Instruction) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ และ ผศ.ดร.ศศิฉาย ธนะมัย ภาคปกติรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 01171521-57-1 การออกแบบและการพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการสอนโดยคอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Courseware Design and Development for Computer-based Instruction) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ (ภาคพิเศษ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 01171523 การออกแบบและพัฒนาการสอนโดยใช้เว็บเป็นฐาน (Web-based Instruction Design and Development) ดร.ณัฐพล รำไพ (ภาคพิเศษ ปี 1) รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 01171523 การออกแบบและพัฒนาการสอนโดยใช้เว็บเป็นฐาน (Web-based Instruction Design and Development) ดร.ณัฐพล รำไพ (โครงการ Master Teacher นิสิตกลุ่ม สพฐ.)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 01171524 หลักการและทฤษฎีอีเลิร์นนิ่ง (Principle and Theory in E-learning) ผศ.ดร.กอบกุล สรรพกิจจำนงรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 01171524 หลักการและทฤษฎีอีเลิร์นนิ่ง (Principle and Theory in E-learning) ผศ.ดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง (นิสิตสพฐ.)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 01171551 การจัดการศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (Electronics Learning Resource Center Management for Education) ดร.ณัฐพล รำไพรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การสัมมนาทางวิชาการ ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
 วิทยานิพนธ์ (Thesis)บทคัดย่อ
บทเรียนผ่านเว็บชุดวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น 
 เทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้นรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
 แบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ (Test of English for Graduate Student)
  เทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้น 01169311 กลุ่ม3