บทเรียนผ่านเว็บชุดวิชาเทคโนโลยีการศึกษาเบื้องต้นประกอบไปด้วยคู่มืออาจารย์ซึ่งมีส่วนประกอบของบทเรียนที่อยู่ในเครื่องเว็บเซอร์ฟเวอร์ได้แก่เนื้อหาบทเรียนสื่อประกอบการเรียนแบบฝึกหัดแบบทดสอบและอภิธานศัพท์ที่จะช่วยให้อาจารย์และนักศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ