หน้า:  1  2  ()
รายวิชาทั้งหมด 
01169325 การผลิตภาพถ่ายเบื้องต้นทางศึกษา (introduction to Educational Photographic Production)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
01169521-59-2 การออกแบบและการพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการสอนโดยคอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Courseware Design and Development for Computer-based Instruction) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ (ภาคพิเศษ)ข้อมูล
01169528 การออกแบบและพัฒนาระบบการสอน (Instructional System Design and Development.Technology) ผศ.ดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง (ภาคปกติ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
01169528 เทคโนโลยีการออกแบบและพัฒนาระบบการสอน (Instructional System Design and Development.Technology) ผศ.ดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง (ภาคพิเศษ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
01169529-59-2S การออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน (Instructional Media Design & Development) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ ภาคพิเศษ
01169529-59-1R การออกแบบและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน (Instructional Media Design & Development) ผศ.ดร.ณัฐพล รำไพ รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ และ ภาคปกติรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01169551 การจัดระบบงานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
01169691-59-2R ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาข้อมูล
01169697 สัมมนา 1 (Seminar I) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
01169697 สัมมนา II (Seminar II) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
01169697 สัมมนา III (Seminar III) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล
01169698 ปัญหาพิเศษ (Special Problem) รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์ , รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ , รศ.ดร.สุรชัย ประเสริฐสรวย , ผศ.นต.ดร.สัญชัย พัฒนสิทธิ์ , ผศ.ศศิฉาย ธนะมัยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
01170511 ทฤษฎีองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Organization Theory and Human Resource Development) รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
01170511 ทฤษฏีองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
01170513 เทคนิคและกระบวนการฝึกอบรม (Training Technique and Process) รศ.ดร.สาโรช โศภีรักข์ข้อมูล
01171511 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer in Education) ผศ.ดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
01171521 การออกแบบและการพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการสอนโดยคอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Courseware Design and Development for Computer-based Instruction) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ และ ผศ.ดร.ศศิฉาย ธนะมัย ภาคปกติรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
01171521-57-1 การออกแบบและการพัฒนาคอร์สแวร์เพื่อการสอนโดยคอมพิวเตอร์เป็นฐาน (Courseware Design and Development for Computer-based Instruction) รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ (ภาคพิเศษ)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
01171523 การออกแบบและพัฒนาการสอนโดยใช้เว็บเป็นฐาน (Web-based Instruction Design and Development) ดร.ณัฐพล รำไพ (ภาคพิเศษ ปี 1) รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
01171523 การออกแบบและพัฒนาการสอนโดยใช้เว็บเป็นฐาน (Web-based Instruction Design and Development) ดร.ณัฐพล รำไพ (โครงการ Master Teacher นิสิตกลุ่ม สพฐ.)รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านข้อมูล